Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 5.1.0.13717.04.2020

Ambulance

 • Aktualizace poukazu "Žádanka na vyšetření COVID-19". Do žádanky přidán nový výběrník možností RAPID testu.

Pojišťovna

 • V dokladu do vedlejších diagnóz lze uvést diagnózy se znakem "*" znamenající související symptomy/projevy

Informační systém SmartMEDIX®

 • Vylepšení podpory HiDPI

Ambulance

 • Nový poukaz "Žádanka na vyšetření COVID-19". Poukaz umí naplnit a odeslat elektronickou žádanku na ÚZIS.

Pojišťovna

 • U těhotenských balíčků (úhrady za trimestr) lze nastavit délku danou počtem dnů od posledního vykázání signálního výkonu

  S délkou balíčku se pracuje v případě, že nebylo nastaveno ukončení gravitidy v kartě nebo výkázán 63895/63896. Pokud balíček trvá, program zamezuje vykázání výkonů 09119,09123,09133,09219,09223,09511,09513,09523,09532,63021,63022,63023,63115,63417,63532.

  Výchozí hodnota je 84 dnů od posledního vykázání 63897/63898/63899. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 1-100 dnů v Pojišťovna/Výkony/Těhotenské balíčky.

Nástroje

 • Odesílání eMailů - podpora pokročilejších komunikačních protokolů, které umožní komunikaci s eMailem Seznam.cz

Stomatolog

 • Možnost popisu stavu chrupu výběrem značek

Obrazová dokumentace

 • Aktualizace modulu DiCOM

Ambulance

 • eRecept - tisk 2 receptů na jednu stranu A6 (název sestavy "eRecept - průvodka (A6) - 2 recepty")

Pojišťovna

 • Výkony úhrady péče v trimestu (těhotenské balíčky) refletují ukončení gravidity v kartě pacientky

  Pokud pacientka porodila a vykazují se výkony prohlídek, pak je optimální nastavit datum ukončení gravidity v kartě, aby program nehlásil, že by výkony neměly být vykázány s ohledem na výkony úhrady péče v trimestru. Informace o proběhlém porodu je u pojišťovny - porodnice vykázala, avšak program nemá jak tuto skutečnost zjistit.

  Těhotenský balíček trvá 84 dnů od posledního vykázání 63897/63898/63899 nebyl-li vykázán výkon 63896. Těhotenský balíček nemusí být vykázán přesně na počátku trimestu a porod může nastat dříve než v určeném termínu. Proto je trvání trimestru v délce 84 dnů od vykázání výkonu jen orientační.

 • K telefonické konzultaci 09513 je možno vykázat výkon epizoda péče 01543 pro odbornosti vykazující epizodu (001, 002 a 603) platnost od 1.3.2020

  Dávky od 1.3.2020 nehlásí, že byla vykázána epizoda péče 01543 bez souvisejícího výkonu, pokud byla vykázána telefonická konzultace 09513.

  Pokud si přejete, aby program upozorňoval na možnost vykázání epizody péče 01543 k telefonické konzultaci 09513, pak je nutno zadat/nastavit poplatek ANO u 09513 v Pojišťovna/Výkony/Zařazení.

Finance

 • Opravný doklad nově umožňuje zadat důvod vystavení pro vnitřní analytické rozlišení

  Výčet důvodů:

  1) Odstoupení klienta,

  2) Změna léčby,

  3) Nečerpaná péče,

  4) Omylem vystaveno,

  5) Násobně vystaveno,

  6) Nesprávný odběratel,

  7) Oprava sazby daně,

  8) Výpadek poskytovatele,

  9) Zásah vyšší moci.

  Přehled oporavných dokladů je v Finance/Přehledy/Doklady opravné. Důvod lze v přehledu měnit u jednotlivých dokladů.

  Pokud v souvislosti se SARS-CoV-2 zdravotnické zařízení zaznamená požadavek na vrácení záloh u přímo hrazené péče, lze uvedením důvodu např. "Zásah vyšší moci" vyčíslit finanční dopady a odlišit běžné opravné doklady.

 • Automat pro odesílání neodeslaných EET dokladů v běžném režimu, které se nepodařilo odeslat v okamžiku vystavení

Nástroje

 • Konfigurace/Řady nově obsahují Seznam všech aktivních řad vybraného druhu pro usnadnění konfigurace např. pokladen

Informační systém SmartMEDIX®

 • Hlavní nástrojová lišta programu - lze upravit výšku lišty dle potřeby pomocí Control + kolečko myši nad lištou
 • Podpora propojení s externím programem Fowler. Možnost přenosu výsledku přímo do audiogramu.
 • Barevná indikace přihlášeného uživatele či aktuální identity se nově bere rovněž z pracoviště

  Pokud uživatel pracuje na více pracovištích, je účelné uživateli na pracovišti přidělit barvu v Konfigurace/Zařízení. Pokud je v systému mnoho uživatelů, pak se velký počet barev může stát málo indikativním a je lepší nastavit barvy pro jednotlivá pracoviště. Barva přihlášeného uživatele či aktuální identity se bere v prioritě:

  1) uživatel na pracovišti (Konfigurace/Zařízení-personál)

  2) personál bez ohledu na pracoviště (Konfigurace/Personál)

  3) přihlášené pracoviště (Konfigurace/Zařízení-pracoviště)

Ambulance

 • Přehled práce neschopní - záložka Potvrzení trvání - v bočním panelu lze nastavit počet dnů od zahájení neschopnosti pro indikaci neodeslaných potvrzení trvání
 • ÚZIS Hlášení novotvaru
 • Aktualizace číselníku Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 v souvislosti s COVID-19

  Změny v číselníku:

  - vyhrazení kódu U07.1 pro případy onemocnění COVID-19

  - vytvoření nového kódu U69.75 pro nepotvrzené případy Podezření na onemocnění COVID-19

 • Neschopenka: nový tiskopis "Potvrzení o nařízení karantény"
 • Recept: v panelu "Informace" je nové tlačítko "DILP", které ze SÚKLu stáhne a zobrazí důležité informace k léčivému přípravku (poznámky k LP)
 • eRecept: od 1.3.2020 je ministerskou vyhláškou opět povoleno vystavit až 2 položky na recept
 • Dekurs: boční barevný pruh dle barvy pracoviště
 • V přítomném stavu lze zrušit okno bonifikačního programu pro dispenzární skupiny hypertenze nebo diabetes

  Zrušení lze provést v Konfigurace/Uživatel/Ambulance - "Zobrazit okno Bonifikační program při splnění podmínek (dispenzární skupina hypertenze, diabetes apod.)"

 • Nová verze eReceptu 201704C

  Změny stručně:

  - když není znám telefon na pacienta, tak se odešle v eReceptu nový údaj "kontaktní adresa".

  - léčebné konopí:

  - nově se u konopí musí povinně určit léková forma a cesta podání. Před uložením konopí program zobrazí dialog pro zadání těchto údajů. Duplikace konopí nové údaje automaticky převezme z duplikované položky.

  - upraveno ověření předpisu (tlačítko "Akce - RLPO"), které umí použít nový údaj "MnozstvíKonopíZP" (množství hrazené ze zdravotního pojištění) pro ověření. Vyplní se, když se uvede základní úhrada (když se uvede úhrada pacient, tak se tento údaj pro ověření nepoužije).

 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2019

Pojišťovna

 • Nová verze datového rozhraní 6.2.39 pro dávky od 1.3.2020
 • Těhotenské balíčky lze vykazovat i pro druh pojištění 4 za předpokladu registrace pacientky
 • Lze nastavit/omezit typ dokladu pro vykázání smluvního výkonu

  V Pojišťovna/Smlouvy/Profily lze nastavit typ nebo typy dokladu pro vykázání daného výkonu. Pokud je např. přípustné vykázání epizody 01543 pouze na ambulantním dokladu, je nutno nastavit ve sloupci TypDok hodnotu "A".

  Lze nastavit A = ambulantní, V = vyžádaná, N = nepravidelná, S = stomatologická, U = ústavní.

Pojišťovna

 • Výkon 01543 epizoda péče lze pro odbornost 603 vykázat bez ohledu na věk či registraci pacientky
 • Bonifikační programy Hypertenze a Diabetes nově i pro poj 205 a 207 (dosud jen 111)

  Hypertenze se týká odborností 001, 101, 107

  Diabetes se týká odborností 001, 103

 • Pojišťovna/Dávky/Faktury - po dávkách lze odeslat faktury jako PDF mailem např. účetní

Finance

 • EET konfigurace pokladen rozšířena od atribut EETod

  EET pokladnu lze nakonfigurovat dopředně s počátkem odesílání od 1.5.2020 pro 3. a 4. vlnu EET. Konfigurovat pokladny lze v Konfigurace / Pokladny/EET a kurzy. Pro EET je definice pokladny či pokladen nutností. Tlačítkem lze nastavit způsob číslování EET dokladů (pokračovat v řadě nebo od počátku).

Pojišťovna

 • Výkon 01543 s názvem "Epizoda péče/kontakt od 18-ti let" lze nově vykázat i pod 18 let pro registrované pacienty odborností 001 a 603

  Výkon 01543 se vykazuje společně s výkonem klinického vyšetření provedeného pojištěnci staršímu 18 let při návštěvě všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost a u ambulantního gynekologa a při návštěvní službě poskytnuté všeobecným praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost. Všeobecní praktičtí lékaři a ambulantní gynekologové mohou vykázat tento výkon i u pojištěnce mladšího 18 let, pokud mají takového pojištěnce v péči.

  Konfiguračně lze změnit věkovou hranici pro odesílání 01543/09543 z výchozí hodnoty 18let v Pojišťovna/Smlouvy/Parametry.

 • Dávky automaticky doplňují 01543,09543,09555,09615, pokud je nastaveno na záložce Vykázat, existuje související výkon a pacient má adekvátní věk případně je registrován

  Pro období od 1.1.2020 dávky nově indikují možnost vykázat nebo umožňují automatické vykázání výkonů 01543, 09543, 09555 nebo 09615 za podmínek: 01543: odbornost 001, 002, 014, 603, 604; výkon se zařazením POPLATEK; věk 18+ nebo registrovaný pacient (vyjma 002); 09543: odbornost ambulantní specialista; výkon se zařazením POPLATEK; věk 18+; 09555: odbornost ambulantní specialista; výkon se zařazením KLINICKÝ; 0<= věk < 6; 09615: odbornost ambulantní specialista; výkon se zařazením KLINICKÝ; 6<= věk < 18.

Ambulance

 • Program indikuje nevystavená potvrzení o trvání ve stavové liště a v přehledu DPN na záložce Potvrzení o trvání

  Program indikuje nevystavená potvrzení o trvání, pokud není vystaveno 14. den po zahájení a pak každých 28. dní od posledního potvrzení o trvání DPN. Klik na ikonu DPN ve stavové liště otevře přehled DPN.

Pojišťovna

 • Dávky automaticky převádějí 09543->01543 v případě odborností 001, 002, 014, 603, 604

Pojišťovna

 • Do smluvních výkonů přidán automaticky kód 09615 k výkonu 09555 pro ambulantní specialisty. Výkon se nabízí k vykázání analogicky jako 09555 k vykázanému klinickému výkonu

  09615 (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ U DĚTÍ VE VĚKU OD 6 DO 18 LET

Ambulance

 • K nové eDPN 2020 byl dopracován automat, který na pozadí analyzuje stav podání a stahuje notifikace k otevřeným případům

Pojišťovna

 • Do profilů smluvních výkonů odbornosti 001 budou automaticky přidány výkony 01026 a 01204

  01026 ČASNÝ ZÁCHYT DEMENCE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

  Výkon je určen k testování seniorské populace s cílem včasného záchytu demence. Provádí se u osob nad 65 let do 80 let 1krát za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou.

  01204 PÉČE O PREDIABETIKA PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

  Vyšetření prediabetika, který je dispenzarizován u praktického lékaře. Pacient musí splňovat diagnostická kritéria prediabetu podle Doporučeného postupu Prediabetes. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 09532.

 • Náhrada výkonu 09543 výkonem 01543 epizoda péče pro odbornosti 001, 002, 014, 603, 604 a pacienty od 18-ti let

  01543 EPIZODA PÉČE/KONTAKT U PACIENTŮ OD 18 LET VĚKU (18+0) V SOUVISLOSTI S KLINICKÝM VYŠETŘENÍM V ORDINACI LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE

  Výkon bude automaticky přidán do profilů smluvních výkonů odborností 001, 002, 014, 603, pokud v profilu existuje 09543.

 • Nová náplň těhotenských balíčků a úprava funkčnosti balíčků a vykazování

  Pro péči o těhotné registrované pojištěnky platí:

  a) Úhrada péče v trimestu:

  první: 63897, druhý: 63898, třetí: 63899;

  b) Signální výkony pro vykázání kontaktu s nulovou hodnotou:

  63053, 63055, 63411, 63413, 09215 (pro ZUM/ZULP);

  c) Výkony nevykazované, pokud úhrada dle bodu a):

  09511, 09119, 09123, 09133, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417, 63532.

  Výkony 63876, 63897, ,63898 a 63899 budou automaticky přidány do profilů smluvních výkonů odbornosti 603.

Informační systém SmartMEDIX®

 • Podpora přenosu vyšetření z přístrojů SunTech (CT40)
 • Podpora tisku na virtuální tiskárně eZpráva (lékařský email)
 • Import audiogramu přes GDT rozhraní

Ambulance

 • Úprava eReceptu dle požadavků platných od 01.01.2020
 • Nové rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) platné od 01.01.2020
 • Nové hlášení ošetřujícího lékaře platné od 01.01.2020
 • Nové potvrzení o trvání DPN platné od 01.01.2020
 • Nová žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání DPN
 • Nová žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání DPN v období 7 dnů po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění
 • Nová žádost o udělení souhlasu k povolení změny pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce v době DPN z důvodu pobytu v cizině
 • Nová žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce
 • Úprava poukazu ORT dle požadavků platných od 01.01.2020
 • Aktualizace indikačních omezení

Pojišťovna

 • Doklad nepravidelné péče umožňuje zadat ORPHA kódy vzácných onemocnění

Finance

 • Evidence vozidel rozšířena o období, do kdy platí STK a textovou poznámku

Informační systém SmartMEDIX®

 • Podpora komunikace s portálem Zdravel
 • Automatické prodloužení certifikátu SUKL (eRecepty, eNeschopenky)
 • Aktualizace nástroje vzdálené pomoci
 • Optimalizace výkonu

Ambulance

 • Registrace IČPE pro elektronické odesílání nových eNeschopenek (od 1.1.2020)

Nástroje

 • Podpora externího programu Schiller SEMA

Subjekty

 • V identifikaci lze nově registrovat pacienta pro zástup

  Pro případ, kdy lékař registrující odbornosti pečuje o pacienta registrovaného u jiného lékaře, lze nastavit "Zástup" v registraci. Význam je jednak z hlediska evidence (o tohoto pacienta lékař pečuje v nepřítomnosti registrujícího lékaře) a pak program automaticky nastavuje "Zástup" na ambulantním dokladu a doklad se tak nepřevede na nepravidelnou péči.

  Možnosti registrace jsou tyto:

  1) Pacient je registrovan pro dané IČP;

  2) Pacient je registrovan pro jiné IČP v rámci zařízení (systému SmartMEDIX). Program k takovému pacientovi přistupuje v režimu Zástup;

  3) Pacient je registrován pro zástup (jinak je registrován mimo zařízení).

  Jednotlivé možnosti se vzájemně vylučují, z hlediska časové platnosti je přípustná pouze jedna možnost.

 • Čekárna - integrace vyvolávacího systému Neklepat
 • Čekárna - napojení na čtečky kartiček Neklepat.cz
 • Karta pacienta má nově v nabídce Akce... položku archiv(vyřadit/zařadit). Dosud bylo možno archivovat karty pouze v kartotéce

Ambulance

 • Automatická aktualizace laboratorních žádanek
 • Možnost odeslání laboratorní žádanky přes program eZpráva
 • Úpravy vystavení receptu

  Se změnou číselníku LEKY je hlavní změnou úprava výčtu výběrníku typu úhrady léku. Nyní bude obsahovat stejné možnosti, jako se používají typy úhrady v eReceptu:

  - Úhrada pacientem (kód „P“)

  - Základní úhrada (kód „I“)

  - Zvýšená úhrada (kód „2“)

  V názvech typů úhrady jsou ponechány původní kódy pro lepší orientaci. Původní kód „C“ jsem zůstal bez názvu, aby výběrník uměl tuto úhradu zobrazit u položek léků zadaných v minulosti – u nově zadaných položek by se tato úhrada již neměla používat.

  Původní možnosti byly: P (úhrada pacientem), I (plná úhrada pojišťovnou), C (částečná úhrada pojišťovnou s doplatkem pacienta).

  Dále provedeny úpravy tisku eReceptu:

  - v tiskovém vzoru "recept VZP-10" rodné číslo změněno na datum narození a do záhlaví přidáno datum platnosti (viz obrázek č. 3.)

  - v tiskovém vzoru "recept VZP-10 - strana 1." rodné číslo změněno na datum narození a do záhlaví přidáno datum platnosti

  - zrušen tiskový vzor "recept 108 x 147 mm"

  - zrušen tiskový vzor "recept 108 x 147 mm - strana 1."

  - zrušen tiskový vzor "recept 108 x 147 mm - strana 2."

 • Přehled receptů - nový filtr "Typ notifikace eRp"
 • eRecept - přidána možnost předepsání receptu vojákovi
 • Přítomný stav - do kontextové nabídky přidána nová volba "Přepočítat přírůstky váhy a výšky"
 • Recept - při zavření okna se upozorní na nevydané recepty
 • Specializované vyšetření - nové tlačítko "Duplikovat"
 • Přehled receptů - nový filtr "Pojišťovna"
 • Byla inovována inkontinenční kalkulačka pro předpis pomůcek. Stupeň inkontinence přidán do anamnézy
 • Warfarinizace - možnost vykázat s výkonem 01443 diagnózu.
 • Přítomný stav - nové sloupce: "Hb" (hemoglobin), "Bilirubin".

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Přehledy/Doklady vyžádané péče zobrazují na záložce Četnost a náklady mimo počtu pacientů nově i náklady dokladů vyžádané péče k odesílajícím lékařům
 • Konfigurace/Apliace/Pojišťovna lze nastavit přepis jména odesílajícího lékaře u přepisu do dekursu (dosud jen IČP)
 • Přehled dokladů nově zobrazuje celkové náklady dokladu v samostatném sloupci
 • Rozlišení vykazování v případě zástupu či jednorázové péče u registrujících odborností

  Na ambulantním dokladu lze nově indikovat zástup nebo jednorázovou péči příslušným zatržítkem u neregistrovaných pacientů daného IČP. U registrujících odborností praktik, pediatr a gynekolog má tato indikace následující význam: • Pokud zástup, doklad zůstane ambulantní a nebude převeden na Nepravidelnou péči (dávky nic nehlásí). • Pokud jednorázová péče, pak doklad bude převeden na Nepravidelnou péči a dávky nehlásí převod (i pokud není zatrženo převádět A->N v dávkách). • Pokud žádná z uvedených voleb a neregistrovaný pacient, pak doklad bude převeden na Nepravidelnou péči s hlášením jako dosud (pokud je zatrženo převádět A->N v dávkách).

 • Pojišťovna/Smlouvy/Profily umožňuje nově import smluvních výkonů předaných pojišťovnami ve formátu CSV
 • Bonifikační program HYPERTENZE - po zadání přítomného stavu se nabídne vykázání výkonů bonifikačního programu pokud VZP a dispenzarizace I10
 • Bonifikační program DIABETES - po zadání přítomného stavu se nabídne vykázání výkonů bonifikačního programu pokud VZP a dispenzarizace E11* nebo E12*
 • Automatické skrývání postranního informačního panelu u dávek a konfigurací pojišťovny pro získání většího prostoru (tyto operace neprobíhají nad pacientem)
 • Možnost kontroly dokladů (dávek na zkoušku) za přihlášenou účetní jednotku pro běžné uživatele ne-administrátory

  Uživatel administrátor má v menu Pojišťovna položku Generování dávek - stávající stav.

  Běžný uživatel ne-administrátor má v menu položku Kontrola dokladů. Formulář kontroly dokladů nabízí pouze výchozí záložku pro spuštění kontroly a protokol. Kontrolu lze provést pouze za přihlášenou účetní jednotku. Protokol zobrazuje pouze chyby bez zobrazení celkového souhrnu. Kontrolu dokladů lze v právech zamezit.

  Generování dávek či kontrolu dokladů může provádět pouze jeden uživatel v daný čas.

 • Úprava účtování doplatků u ZUM/ZULP ze sdružených výkonů (očkování)

  Způsoby určení doplatků:

  1) pokud je přípravek na skladě a pracuje se se skladovou cenou, pak DOPLATEK = SKLADOVÁ_CENA - ÚHRADA POJIŠŤOVNY;

  2) pokud je přípravek v sortimentu/ceníku a je nastaveno přebírat cenu ze sortimentu, pak DOPLATEK = CENÍKOVÁ_CENA - ÚHRADA POJIŠŤOVNY;

  3) pokud je přípravek v sortimentu/ceníku a je nastaveno přebírat cenu ze sortimentu jako fixní doplatek, pak DOPLATEK = CENÍKOVÁ_CENA;

  4) pokud není nastaveno nic z výše uvedeného, přebírá se doplatek z číselníku VZP.

 • Menu Akce na dokladu má nově položku vykázat ke dni - změní datum všech nebo vybraných položek dle výběru data
 • Přehled registrací má nově možnost vygenerovat soubor KDAVKA všech registrací pro vybrané IČP a ZP
 • Nový přehled PURO pro určení úhrady

  Přehled PURO vychází ze segmentů péče (Pojišťovna/Smlouvy/Segmenty). Segment je množina IČP, která může obsahovat i jediné IČP. Na základě segmentu lze k jednotlivým ZP vypočítat či zadat hodnoty za referenční období a koeficient navýšení. Referenční hodnoty počtu unikátních ošetřených pacientů (UOP), nákladů/úhrady a PURO lze zadat za základní i mimořádně nákladné pojištěnce (MNP). Přehled se pro stanovení výsledné úhrady snaží mapovat metodiku VZP.

 • Náklady na léčbu nově zohlední neunictní výkony ze segmentů péče. V Pojišťovna/Smlouvy/Segmenty lze na panelu nastavit neunicitní výkony (ve výchozím stavu 09513) k jednotlivým segmentům
 • Pojišťovna/Výkony/Zařazení výkonů - nově lze zadat mimo konkrétní diagnózy i skupinu diagnóz přípustných k výkonu zadáním se zatržítkem, např. I_ nebo A12_
 • Pojišťovna/Smlouvy/Účetní jednotky - nově lze hromadně změnit hodnotu bodu na tlačítko pro vybrané pojišťovny a období
 • Pojišťovna/Výkony/Omezení četností obsahuje nově sloupec VZP, který zobrazuje orientační hodnotu časového omezení daného výkonu

  Původ souboru je na portálu VZP. Jeví se však, že hodnoty časového omezení některých výkonů nejsou korektní. Proto je sloupec VZP deklarován jako orientační. Pro kontroly při pořizování výkonů a v dávkách se použije původní uživatelská hodnota.

 • Sdružené výkony mají nově řádkovou poznámku pro přepis do položky dokladu

Finance

 • Opravný doklad k jinému dokladu lze vystavit jen v zařízení kde byl doklad vystaven. Lze do opravného dokladu přidávat ze sortimentu položky.
 • U položek k vyučtování se kontroluje DPH oproti sortimentu. Pokud je rozdíl, doklad nejde vystavit. (Platí jen pro plátce DPH)
 • Finance/Akce - možnost zadat slevovou akci v procentech od určitého počtu kusů daného sortimentu, např. sleva 10% pokud 2 a více kusů
 • Finance/Sortiment a ceník nově indikují špatně zadanou časově překrývající se cenu (více platných cen v jedno období)
 • Možnost přepisu vystavených dokladů do dekursu lze nastavit v Konfigurace/Aplikace/Finance v sekci ostatní. Lze nastavit buď jen přepis hlavičky dokladu nebo i položek.
 • Sortiment a ceník - možnost editace ceny přímo v sortimentu

  Nově lze cenu a sazbu DPH editovat přímo v sortimentu s tím, že se upravená cena přenese do ceníku. V Konfigurace/Aplikace/Finance lze nastavit režim časové platnosti ceny s možnosatmi:

  * změnit původní cenu bez časové platnosti (výchozí pro neplátce DPH);

  * změnit původní cenu, pokud je jiný rok;

  * změnit původní cenu, pokud je jiný měsíc;

  * změnit původní cenu, pokud je jiný den (výchozí pro plátce DPH). Toto nastavení vede plnou historii změn cen.

Objednávkový kalendář

 • Plánovač má nově konfiguraci mimo orgranizační strukturu v Konfigurace/Plánování
 • Plánovač - Přehled - nový filtr "Jen aktivní personál"

  Po zatržení filtru "Jen aktivní personál" se nebudou zobrazovat objednávky od již neaktivního personálu.

Nástroje

 • SMS nově před odesíláním upozorní, pokud odeslílaný text zprávy přesáhne délku jedné SMS a vyžádá si tak odeslání více zpráv pro jedno sdělení
 • SMS služba

Depozita

 • Skladový sortiment ZUM lze v konfiguraci skladů označit jako archivní (pro pozdější vykázání u IVF např.) pro vykázání na pojišťovnu

Konfigurace

 • Integrace externího přístroje ZAN
 • Integrace externího přístroje VixWin
 • Integrace externího přístroje Sidexis
 • Integrace externího přístroje Cardioline
 • Certifikáty SÚKLu lze naimportovat pro celé zdravotní zařízení. Odpadne potřeba certifikát rozkopírovat na ostatní uživatele.
 • Kofigurace/Personál má nově pole PlatíOd a PlatíDo, která specifikují rozsah platnosti účtu pro přihlášení. Lze dopředu nastavit platnost přihlášení pro nově příchozí nebo odchozí personál k datu
 • Nový externí program "Neklepat" - slouží k propojení SmartMEDIXu s vyvolávacím systémem Neklepat
 • Nové právo tisk v konfiguraci práv - lze např. odebrat možnost tisknout dekurs

Ambulance

 • Anamnéza - Přítomný stav - přidány nové položky D-dimery, Troponin, NT-proBNP
 • Specializovaná vyšetření - Okultní krvácení

  Možnost zadat datum vydání testu na OK. Tak aby bylo možno sledovat, zda jej pacient obdržel.

 • Nový přehled "Důležité informace k léčivému přípravku (poznámky k LP)"

Pojišťovna

 • Přehledy dokladů a výkonů obsahují nově grafy a pole datum vykázání
 • Přehled denní souhrn byl výkonově optimalizován a obsahuje novou záložku "Pracoviště"
 • Podpora datového rozhraní verze 6.2.40 s účinností od 1. 6. 2020
 • Pojišťovna profily výkonů: pokud se nastaví hodnota bodu pro specifický výkon na 0, pak tento má v dávce odchází s hodnotou 0 (jako signální)

  Atribut hodnota u výkonu znamená: * hodnota = 0: signální výkon s nulovou hodnotou; * 0 < hodnota <= 2: hodnota bodu specificky pro daný výkon (nepoužije se hodnota bodu z účetní jednotky); * 2 < hodnota: přímá částka do dávky (např. zákroky).

 • ZUM/ZULP/PZT při zadávání na dokladu je na poli počet možnost vyvolat číselník, který obsahuje příklady posledního použití dle četnosti a kalkulačku pro výpočet množství

  Např. Použije se 1 jednotka z 5 => do dokladu 0,2 Použije se 6 jednotek z 200 => do dokladu 0,03 atp.

Finance

 • Lze rozlišit sazbu DPH 0% jako nepodléhající DPH (sazba s kódem 0%) nebo nově osvobozeno od DPH (sazba s kódem Osv)

Depozita

 • Sklady nově umožňují práci s GTIN kódem preparátů, což je QR kód obsahující údaje nad rámec běžného EAN kódu zboží

  GTIN kód obsahuje:

  - Kód přípravku;

  - Sériové číslo;

  - Číslo šarže;

  - Datum použitelnosti.

  Při skladových operacích s 2D čtečkou tak odpadá nutnost zadat/vybrat šarži, expiraci a sériové číslo.


,