Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 6.5.0.15419.03.2024

Ambulance

 • Aktualizace formuláře Rozhodnutí o potřebě ošetřování(péče)
 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2023

Finance

 • Vytištěná účtenka může po úpravě tiskové předlohy obsahovat QR kód pro okamžitou platbu

Pojišťovna

 • Dávky nově umožňují vypnout upozrnění na převod dokladů Ambulantní -> Nepravidelná a upozornění na pravděpodobně nesprávné množství ZUM/ZULP na záložce Protokol

Ambulance

 • Přítomný stav - Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin FRAX - aktualizace
 • SÚKL eRecept modul Lékový záznam - aktualizace na verzi 202401A, platná od 1.2.2024

  Umožnění nahlížení na lékový záznam dítěte po předložení dokladu zákonného zástupce.

Ambulance

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání platný od ledna 2024

  V programu jej najdete ve volbě Ambulance - Posudky - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání(příloha)

Subjekty

 • Filtr výkonů na postranním panelu v kartotéce rozlišuje nově tři operátory: & A ZÁROVEŇ, + NEBO se závorkováním operandů a || NEBO rozdělující podmínku

  Lze formulovat podmínky např.: (A > 0 + B > 0) & (C > 0 + D > 0) pacient má výkon (A nebo B) a zároveň má výkon (C nebo D). (A > 0 & B > 0) || (C > 0 & D > 0) pacient má výkon (A a B) nebo má výkon (C a D) (A > 0 + B > 0) & (C = 0) & (D = 0) & (E = 0) pacient má výkon (A nebo B) a nemá výkon C ani D ani E Pokud se podmínka počtu upraví na = 0, změní se na negaci, tj. nemá výkon viz poslední příklad. Prakticky lze využít takto: (09511 > 0 + 09513 > 0) & (xx021 = 0) & (xx022 = 0) & (xx023 = 0) => má minimální kontakt nebo minimální telefonický kontakt a nemá klinický výkon v období. Nově lze výkony zadávat zkráceně, např. 0951 pro 09511, 09513 a 09519. Je doporučeno formulovat složitější dotazy v "zapinovaném" režimu - žlutý špendlík v záhlaví filtru, aby se dotaz nevykonal po každé změně. Dotaz se po nastavení parametrů vykoná po "od-pinování".

Pojišťovna

 • Účetní jednotka při založení dokladu může být určena "Z registrace" i "Ze zařazení ošetřující lékař pacienta pro stejnou odbornost," pokud je nastaveno v Konfigurace/Uživatel-Pojišťovna

Subjekty

 • Zdravotní karta - Identifikace - Ztotožnit ÚZIS - do podnabídky "Covid-19 očkování" přidána nová položka "Aktualizace čísla pojištěnce pacienta v registru pacientů na ÚZIS"

Pojišťovna

 • Úprava vykazování 09555, 09556 a 09557 od 1.1.2024
 • Gynekologie - upozornění na možnost HPV testu se nově bude zobrazovat i pro pacientky ve věku 55 let

Konfigurace

 • Konfigurace číselných řad byla vyňata z administrátorského přístupu a řízení přístupu k řadám spadá pod běžná práva

Informační systém SmartMEDIX®

 • V tiskovém dialogu tlačítko "eZpráva" předěláno na použití API eZpráva
 • Neklepat - načítání privátních kartiček

Subjekty

 • Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) - implementace nového REST API

Ambulance

 • Anamnéza - Stálé diagnózy - možnost přesunout panel Poznámka na pravou stranu vedle tabulky

SmartMEDIX.NET

 • Možnost nastavit různé skupiny typů objednávek v různých časech ordinační doby
 • Možnost přidat důležitou informaci pro všechny pacienty na hlavní stránku SmartMEDIX.net bez ohledu na rozsah používaných služeb
 • Možnost zaslat informaci k léčbě nebo vzkaz od lékaře pacientovi i bez předchozí zprávy od pacienta

Informační systém SmartMEDIX®

 • Nově je v titulkové liště okna ikona lupy, která otevře vyhledávací dialog (lze vyvolat i na F8). Po zadání např. "pou k" lze vyhledat Poukaz K, dokumenty dle čísla, pacienty dle čísla poj. apod.

Informační systém SmartMEDIX®

 • CloudPACS - možnost zabezpečeného provolání prohlížeče DICOM snímků z cloudového úložiště CLOUDPACS, bez nutnosti autentizace, přímo z programu SmartMEDIX (Dicompass, MARIE PACS)

Subjekty

 • Kartotéka postranní filtr obsahuje nově tlačítko se symbolem pin/špendlík, který po stisknutí zablokuje dočasně vykonání filtru pro usnadnění editace a po od-pinování filtr vykoná
 • Subjekty/Depozita pacienta rozšířeny o možnost vkladu či výběru do specifické pokladny s tiskem potvrzení pro např. pobývající či operované pacienty
 • Seznamy - příslušnost aktivního pacienta v seznamu je nově indikována v InfoPanelu (ve výchozím stavu skryto)

Ambulance

 • Recept, číselník léků - zprovozněny tlačítka SPC (souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace). Přidáno nové tlačítko OBAL (text na obalu).
 • eRecept - možnost přepisovat informaci o notifikaci pacienta (na který kontakt byla odeslána) do dekursu

  Povoluje se zaháčkováním parametru ve volbě "Konfigurace - Aplikace - Ambulance - Recepty - Do dekursu přepisovat také informaci o notifikaci pacienta (eRecept)".

 • Lékový záznam - volba je dostupná jako globální tlačítko (které lze umístit do ikonového pruhu v hlavním okně programu) a v hlavní nabídce "Ambulance - Lékový záznam"

  Povoluje nebo zakazuje se to ve volbě "Konfigurace - Práva", modul "Ambulance", položka "Recepty", právo číslo 1 s názvem "LZ v menu".

 • Anamnéza pro gynekology nově obsahuje atribut Riziko HPV, což je celočíselná hodnota zobrazující se v InfoPanelu podbarvená dle stupně rizika
 • Percentily - přidány nové grafy: Obvod pasu (měřeno přes pupek), Obvod pasu k výšce, Obvod boků
 • Percentily - do dolní části byl umístěn nový odkaz pro zobrazení metodiky měření tělesných rozměrů dle CAV SZÚ
 • On-line Databáze lékových interakcí DrugAgency, a.s. (dostupné asi od začátku roku 2024)
 • Percentily - možnost protažení percentilových křivek i pro vyšší věk než je graf určen, typicky pro vyšší věk než 17 let, resp. 18 let

  Tato funcionalita se aktivuje přímo ve volbě Percentily přes tlačítko "Panel" napravo, sekce "Nastavení", zaháčkuje se parametr "Aproximovat hodnoty percentilů pro další věk".

 • Percentily - TK k výšce - v grafu budou zobrazeny i starší hodnoty krevního tlaku pacienta
 • Odesílání žádanek o schválení na portál VZP
 • Percentily - Tělesná výška - v grafu bude znázorněn růstový potenciál (předpokládaná výška dítěte v dospělosti podle výšky rodičů)

Pojišťovna

 • Pojišťovna / účetní jednotky souběžné vykázání na jinou jednotku, např. přihlášení praktik účtování specifického výkonu jako diabetolog, umožňuje nově nastavit frázi, která se zapíše do dekursu
 • Denní souhrn obsahuje nově možnost vyhledat pacienty, kteří mají dekurs NEobsahující určitý výraz

Finance

 • Do financí byla přidána podpora polské měny PLN/zł. Kurzovní lístek se načítá z ČNB nebo lze předvyplnit vlastní kurz
 • Účtenky - možnost placení bankou jako rychla platba pomocí QR kódu

Nástroje

 • Automatické reporty rozšířeny o možnost opakování reportu. Formát exportu csv (oddělený seznam) rozšířen o možnost enclosed "text1","text2" s oddělovačem čárka nebo středník

Depozita

 • Sklady/Naskladnění - úprava xml importu dodacího listu. Pokud není k dispozici SÚKL kód, zavede se nový sortiment pod PDK kódem. Dále je upraveno načítání počtu balení, lze-li z názvu určit

Subjekty

 • Seznamy v kartotéce umožňují nově zařadit pacienty z existujícího do dalšího seznamu (zúžit výběr) např. na základě filtrovaní
 • Kartotéka má nový filtr přítomný stav. Lze vybrat veličinu a filtrovat číselnou hodnotu (od nebo rozsah) v období. Z nečíselných veličin lze filtrovat iKVR
 • Kartotéka filtr ZUM/ZULP lze filtrovat dle ATC skupiny (nejen dle kódu)
 • Kartotéka filtr diagnóz lze filtrovat za výčet diagnóz, lze hledat např. za skupiny I10 E11 atp. (seznam oddělený mezerou nebo čárkou)
 • Zdravotní karta - Identifikace - Zaměstnání - nad tabulkou je nový filtr "Jen platné" (umožní zobrazit pouze platná zaměstnání)

Ambulance

 • Neschopenka - číselník zaměstnání bude nabízet jen platná zaměstnání pacienta nebo popřípadě neplatná zaměstnání skončena v posledních 30-ti dnech
 • Přítomný stav - nastavení zobrazení nebo skrytí tlačítek kalkulátorů
 • Přítomný stav - Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin FRAX - v kalkulátoru umožněno zobrazit anamnézu pacienta

Finance

 • Objednávka má nově stav Uzamčeno, který indikuje, že se na objednávku již nemají přidávat položky

Ambulance

 • Aktualizace předlohy poukazu NÁVRH NA LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI
 • Aktualizace předlohy poukazu NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ LÉČEBNĚ
 • Aktualizace předlohy poukazu NÁVRH NA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V OZDRAVOVNĚ
 • Aktualizace předlohy poukazu NÁVRH NA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNĚ
 • Přítomný stav - Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin FRAX - úpravy volby pro vykázání indikace DXA vyšetření

Informační systém SmartMEDIX®

 • Externí programy - přidána podpora Spirometrie USCOM Thor

Ambulance

 • Percentily - nový percentilový graf "TK k výšce"
 • Recept - Informace - úprava tlačítek "SÚKL", "SPC", "PIL"

  Tlačítko "SÚKL" - aktualizace URL adresy pro zobrazení detailních informací o léčivu ve webovém prohlížeči.

  Tlačítka "SPC" a "PIL" dočasně nedostupná, čekáme až SÚKL připraví a zprovozní nové API. Prozatím lze řešit tlačítkem "SÚKL" a následně na web stránce se klikne na sekci "Doprovodné texty".

 • Přítomný stav - Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin FRAX (desetiletá pravděpodobnost fraktury v procentech)

Pojišťovna

 • Dávky - upozornění na výkon dispenzární prohlídky 09532 opakovaně se stejnou dg. v daném dni
 • Dávky - upozornění na vyšetření moči 09123 současně s výkonem prevence u praktiků
 • Segmenty péče obsahují nově možnost zadat kolekci bonifikovaných diagnóz určených pro zjištění procentního podílu bonifikovaných pacientů za období (např. v rehabilitaci)
 • Výkony/Změnové výkony mají nově pole Skupina pro třídění skupin výkonů a tlačítko Duplikovat s novou hodnotou bodu

Informační systém SmartMEDIX®

 • Konfigurovatelost požadované síly hesla
 • Tisk loga dle IČ přihlášeného uživatele
 • Externí programy - šablona propojení s MicroDICOM
 • Externí programy - rozšíření podpory programu Fowler - audiometr

Ambulance

 • Přítomný stav - nový kalkulátor GFR podle CKD-EPI - odhad glomerulární filtrace (GFR) podle rovnice CKD-EPI (Levey 2009)
 • eNeschopenka - zjištění stavu systému eNeschopenka na straně ČSSZ (zobrazí webovou stránku "Aktuální stav systému ČSSZ" v prohlížeči internetu)

  Ve volbě eNeschopenka v horní liště je nové tlačítko "Stav" pro zjištění stavu systému eNeschopenka na straně ČSSZ (zobrazí webovou stránku v prohlížeči internetu).

  Odeslání eNeschopenky do ČSSZ - upraveny chybové dialogy (pouze při komunikační chybě), které budou zobrazovat v do dolní částí odkaz "Zjistit stav systému eNeschopenka" (po kliknutí se zobrazí webová stránka "Aktuální stav systému ČSSZ" v prohlížeči internetu).

 • Percentily - aktualizace percentilových křivek

  Dále přidána nová sestava pro tisk grafu s legendou.

Depozita

 • ZUM/ZULP na dokladu nově zobrazují šarži, pokud jsou vyskladněny

Subjekty

 • Detail firmy menu Akce... umnožňuje kopírovat kontakty na nástupnickou firmu např. po změně právní formy

Ambulance

 • ČSSZ eNeschopenka - vyřešen problém s již neplatným certifikátem vydavatele (certifikační autority) SÚKL certifikátu, který znemožňoval komunikaci s ČSSZ
 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2022

Pojišťovna

 • Dávky - automatické vykazování bonifikačních programů VZP Plus KV Riziko, diabetes a hypertenze (nutno aktivovat na panelu Vykázat před dávkami) při splnění podmínek

Subjekty

 • Kartotéka umožňuje filtrování dle čísla pojištěnce včetně lomítka, což se hodí zejména při vložení čísla ze schránky do filtrovacího pole
 • V identifikaci existuje nové právo NovéSkup zpřístupňující administraci/vytváření nových skupin (původně mohl jen administrátor)

Ambulance

 • Pokud dojde k editaci staršího dekursu a vykázání výkonu z fráze, vykáží se výkony v datu dekursu (ne k nastavenému datu v systému jako dosud)

Pojišťovna

 • V rámci VZP Plus pediatrie SmartMEDIX nabízí vykázání signálních výkonů programu "Rizikovost BMI" 02325, 02326, 02327, 02328 k prevenci, pokud jsou tyto výkony smluvní
 • Bonifikační programy rozšířeny o KV Riziko (Score2) s možností ručního vykázání v dokladu nebo automatického vykázání v dávkách pokud existuje 01021/01022 a je stanoveno Score2 a BMI v přítomném stavu

  Pro automatické vykázání signálního výkonu je nutno zatrhnout KVRiziko v dávkách na panelu na záložce Vykázat (podobně jako např. 01543). Není-li automatické vykázání nastaveno, upozorní dávky v protokolu textem "lze vykázat výkon 11317 (KVRiziko)". Podmínkou výše uvedeného je zařazení výkonů 11315, 11316 a 11317 do smluvních v Pojišťovna/Smlouvy/Smluvní výkony. Výkony lze zadat najednou tlačítkem Bonifikační programy s výběrem příslušné bonifikace.

Informační systém SmartMEDIX®

 • V datové tabulce lze ve filtru přecházet mezi poli mimo stávající Ctrl+šipka vlevo/vpravo i klávesami Tab doprava a Shift+Tab doleva
 • Tisk - možnost výběru tiskové sestavy z klávesnice dialogem na F7 a stiskem pořadového čísla sestavy 1..9 nebo A..

Ambulance

 • Přítomný stav - nový sloupec SCORE2 a nové tlačítko pro kalkulátor SCORE2, SCORE2-OP
 • Radiodiagnostika zobrazuje seznam obálek na panelu, pokud se s obálkami pracuje

Pojišťovna

 • Bylo aktualizováno zobrazení PURO v infopanelu (podmínkou zobrazení je založení segmentu v Poj./Smlouvy a nastavení údajů referenčního období pro jednotlivé pojišťovny)
 • Za názvem výkonů v dokladu je nově tlačítko otazník zobrazující konfiguraci výkonu v systému s možností zobrazení údajů o výkonů na stránkách MZČR
 • Frekventované položky na panelu vpravo v dokladu zobrazují nově i frekventované PZT (sk. 3). Zobrazení PZT lze vypnout na záložce nastavení
 • Na pojišťovnou neuhrazené části faktur za dávky lze v Pojišťovna/Dávky/Faktury vytvořit opravný doklad na neuhrazenou částku
 • Denní souhrn nově umožňuje filtrování dle krtiéria "Dekurs obsahuje v daný den". Lze tak např. najít pacienty, kteří mají v dekursu zapsáno CRM a nemají vykázán příslušný výkon

Nástroje

 • Se zasláním SMS lze vykázat vybraný výkon

Informační systém SmartMEDIX®

 • Poštovní klient byl rozšířen o správu odchozích a příchozích SMS
 • PremiumSMS - možnost potvrzení termínu pacientem prostřednictvím odpovědní SMS
 • Podpora externího programu pro přístroj Reichert ORA-G3
 • Poštovní klient byl rozšířen o podporu datových schránek
 • Nabídka posledně otevřených pacientů a jejich dokumentace po neočekávaném ukončení programu
 • Shift+Alt+D - vložení vybraného datumu z kalendáře do textu
 • Záložky v prostředí aplikace obsahují nově volbu Zavřít ostatní na kontextové menu (pravé tlačítko myši)
 • Záložky v prostředí lze nově zavírat jednotlivě klikem na prostřední tlačíko myši nad záložkou (bez nutnosti trefit se na křížek levým tlačítkem)

Subjekty

 • Seznamy pacientů umožňují množinové operace mezi dvěma seznamy - průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk a diferenci. Výsledkem je vždy nový seznam

Ambulance

 • Očkování - založení nové očkovací dávky podle načteného GTIN kódu vakcíny skenerem
 • Záznamy v historii dokumentů/zpráv lze podbarvit jako optické návěstidlo
 • Očkování - odesílání záznamů o očkování do Vakcinačního registru ISIN (ÚZIS) s platností od 1.1.2023. Nahrazuje SÚKL eOčkování ukončené k 1.12.2022.
 • Recept - upozornění na přerušení nebo ukončení dodávek léčivého přípravku na trh

  Ve volbě Recepty při uložení nové lékové položky do receptu program provede kontrolu dle zadaného SÚKL kódu oproti novému číselníku "SÚKL - Hlášení o uvedení, přerušení, ukončení a obnovení dodávek léčivého přípravku na trh" a když se najde nějaké přerušení nebo ukončení dodávek léčivého přípravku na trh, tak na to program upozorní.

  Upozornění bude mít 2 varianty:
  1. pouze upozornění (nejsou známy nahrazující léčivé přípravky)
  2. upozornění a nabídnutí změny medikace podle dostupných nahrazujících léčivých přípravků

  Upozornění půjde vypnout přímo z upozorňovacího dialogu. Znovu zapnout nebo vypnout půjde novým parametrem "Upozornit na přerušení nebo ukončení dodávek léčivého přípravku na trh", který je umístěn ve volbě Recepty v pravém bočním panelu v záložce Nastavení. Ve výchozím stavu je parametr aktivní (je zaháčkován).

 • eNeschopenka - podpora procesů pro žádosti ošetřujících lékařů (bude možné získávat odpovědi o stavu vyřízení žádosti ošetřujícího lékaře lékařskou posudkovou službou LPS)
 • Přítomný stav - nový sloupec "PřírVáhaDen" (denní přírustek váhy)
 • Přítomný stav - buňka SCORE - když je vyplněn tlak sys. a chybí cholesterol, tak klikem do buňky SCORE se program pokusí dohledat cholestelor z laboratoře.

  U položky ne starší než 30 dní. která nemá vypočtené SCORE, ale má vyplněn údaj "TlakSys", se v buňce SCORE nakreslí ikona "žlutý vykřičník" s textem "Chol?" a kliknutím levým tlačítkem myši do této buňky se do položky přítomného stavu načtou hodnoty z laboratoře.
  Lékař nemusí vyplňovat ručně chybějící cholesterol.

 • Warfarinizace - nové sloupce "INR d." (INR referenční mez dolní) a "INR h." (INR referenční mez horní). Tyto nové hodnoty se budou také zobrazovat v grafu.
 • eRecept - v podnabídce pro výběr typu odeslání je nová položka "Jen odeslat" (vytvoří eRp bez tisku a bez notifikací).Do odesílacího dialogu přidána položka "Jen odeslat (bez tisku a bez notifikací)".
 • ePoukaz - v podnabídce pro výběr typu odeslaní je nová položka "Jen odeslat"(vytvoří ePou bez tisku a bez notifikací).Do volby "Odeslat (dialog)" přidána položka "Jen odeslat (bez tisku a bez notif)".

Pojišťovna

 • Dávky/Export faktury lze volitelně ukládat jako PDF do zvoleného umístění k souborům KDAVKA a FDAVKA. Nastavení této funkce je na panelu vpravo Ukládat faktury PDF
 • Přehled PURO nově zobrazí % objem prevencí, pokud se nastaví preventivní výkon(y) v segmentu
 • Přehled léčiv ZUM/ZULP nově obsahuje sloupec VýkonyDne indikující počet vkýonů v daný den na stejném dokladu

Finance

 • Zrušení elektronické evidence tržeb (EET) od 1.1.2023.

Obrazová dokumentace

 • Modul DICOM: Automatické stahování DICOM snímků bez nutnosti interakce uživatele. Možnost nastavení automatického odesílání pacientů z čekárny do worklistu.

Informační systém SmartMEDIX®

 • ALEX V datové tabulce (gridu) lze u číselných polí filtrovat rozsah ČÍSLO1..ČÍSLO2

Subjekty

 • ALEX Adresa - nové tlačítko "GPS" pro získání souřadnic GPS z Mapy.cz pro danou adresu
 • ALEX Infopanel zobrazující skupiny aktuálního pacienta je "klikací" - na klik na skupinu se otevře formulář dané skupiny a aktuálního pacienta
 • ALEX Konfigurace/Uživatel/Kartotéka - čekárna: po změně IDENTITY přepnout čekárnu na změněnou identitu/podepisujícího

Ambulance

 • ALEX Recepty - zobrazí se seznam nejbližších lékáren, ve kterých se uvedený LP s omezenou dostupností (OOP) nachází
 • ALEX Možnost nastavení upozornění na vybraná očkování při otevření dekursu v konfiguraci očkování, např. pacient nemá nebo má prošlé očkování na tetanus, pneumokokové infekce apod.
 • ALEX Tisk dekursu - Tiskový dialog - tlačítko eZpráva - do nové eZprávy se s dekursem také přiloží související PDF dokumenty
 • ALEX Očkování - možnost zobrazit v tabulce sloupec "Věk"

Pojišťovna

 • ALEX Cesty v návštěvní službě - tlačítko Trasa - zjištění délky trasy a doby trvání na cestě (přes Mapy.cz API). Délka trasy v km se uloží do položky.
 • Dávky nově upozorňují na vykázání 09511/09513 s klinickým výkonem s možností vyřazení minimálního kontaktu či telef. konzultace, není tak nutno vytvářet pravidlo omezení kombinací pro tuto situaci
 • ALEX Ambulantní doklad a Vyžádaná péče obsahují nově pohled Rozpis, kdy jsou počty výkonů zobrazeny kalendářně v matici dny vs. výkony. Výkony lze přidávat dvojklikem v příslušném dni
 • ALEX Pojišťovna/Přehledy/Ošetření pacienti obsahuje nově záložku "První/Poslední/Příští vykázání výkonu" zobrazující první, poslední a příští možné vykázání výkonu na základě omezení četností
 • ALEX Doklad/Akce Převést položky na účet do financí nabízí nově možnost Vykázat jako kód sortimentu, je-li k dispozici
 • ALEX Specifická konfigurace účetní jednotky obsahuje nově atribut Kód okresu
 • ALEX Diagnózy z číselníku MKN10 lze vybírat z pojmenovaných uživatelsky definovaných skupin
 • ALEX Omezení skupin léčiv na odbornost lze nastavit pro recepty a ZUM/ZULP
 • ALEX Přehled Pojišťovna / Měsíční souhrn obsahuje novou záložku Celkové výnosy za personál zahrnující výnosy z dokladů, kapitací i přímých plateb

Finance

 • ALEX Výkaz cest - tlačítko Trasa - zjištění délky trasy a doby trvání na cestě (přes Mapy.cz API). Délka trasy v km se uloží do položky.
 • ALEX Přehled Finance / Výnosy celkem nově zahrnuje i kapitaci, pokud je nastaven Vedoucí/nositel na účetní jednotce

Objednávkový kalendář

 • ALEX Převod objednávkek

  Záložka Objednací chyby, přidáno tlačítko Filtr. Zde byl přidán seznam typů objednávek a Skupiny pacientů. Nyní je tedy možné filtrovat v "Původní umístění objednávek" i pomocí těchto parametrů.

 • ALEX Nový plánovač

  Do formuláře objednávky přidán checkbox "Neodesílat upozornění". Pokud bude zaškrtnuto nebudou se na tuto objednávku zasílat automatické SMS/Email zprávy.

Nástroje

 • ALEX Poštovní klient

  Koncepty - e-maily a datové zprávy se při psaní ukládají automaticky do složky "Koncepty".

  Chyby odeslání - pokud dojde při pokusu o odeslání e-mailu nebo datové zprávy k chybě, zobrazí se chybové hlášení a zpráva, která se nepovedla odeslat, se přesune do složky "Chyba odeslání". U zprávy je uveden i důvod chyby.

Depozita

 • ALEX V konfiguraci skladů lze nastavit atribut PRIORITA pro zobrazení skladů ve výběrech a ve stromu
 • ALEX Vyskladnění nově zahrnuje atribut Likvidace pro pro rozlišení vyskladnění, které nemá úhradu a zároveň se nejedná o spotřebu např. pro případ poškození skladovaného materiálu

,